REFUGIODEL4X4

ESTA WEB SE CREO EL 01.04.2007 www.refugiodel4x4.com
 
ÍndiceCalendarioFAQBuscarRegistrarseMiembrosGrupos de UsuariosConectarse

Comparte | 
 

 NORMATIVA CATALANA PER CIRCULAR PER ESPAIS NATURALS

Ir abajo 
AutorMensaje
JAUMEF9
ESLINGADOR
ESLINGADOR
avatar

Cantidad de envíos : 3700
Edad : 45
Localización : Reus
Fecha de inscripción : 27/02/2008

MensajeTema: NORMATIVA CATALANA PER CIRCULAR PER ESPAIS NATURALS   Sáb Mar 23, 2013 9:56 pm

Llei 9/1995, de 27 de juliol, d’accés motoritzat al medi natural
DOGC núm. 2083, 02.08.1995


El fort increment de la circulació de vehicles motoritzats els darrers anys ha comportat un augment considerable de la pressió humana sobre els espais naturals. La potència i la maniobrabilitat dels vehicles i, d'altra banda, el progressiu accés de la població a indrets fins fa poc preservats de l'acció humana, on habiten espècies animals i comunitats vegetals d'interès natural, constitueixen una amenaça que de vegades posa en perill el manteniment de l'equilibri ecològic i la conservació dels sistemes naturals i afecta negativament els drets i la qualitat de vida de la població rural.

Conscient d'aquest fet, el Govern de la Generalitat va promulgar el Decret 59/1989, del 13 de març, pel qual es regula la circulació motoritzada per a la protecció del medi natural, que substituïa i alhora complementava les mesures establertes prèviament per l'Ordre del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca del 9 de juliol de 1987, per la qual es regula la pràctica de proves i competicions esportives motoritzades al medi rural.

Les mesures de regulació establertes pel Decret 59/1989 han esdevingut insuficients per a conciliar la pràctica de la circulació motoritzada amb la conservació del patrimoni natural de Catalunya. Cal, doncs, adoptar noves mesures de protecció del medi natural. Un primer pas en aquest sentit ha estat la regulació de la circulació motoritzada en els espais d'interès natural, establerta per les normes del Pla d'espais d'interès natural, aprovat pel Decret 328/1992, del 14 de desembre, que cal concretar i estendre a tots els espais naturals i als terrenys agrícoles i forestals de Catalunya.

Aquesta Llei s'estructura en quatre capítols.
El capítol I conté les disposicions generals referents a la finalitat de la Llei, el seu àmbit d'aplicació i els principis de coordinació, col·laboració i respecte mutu que han de regir les actuacions de les diverses administracions públiques que tenen competències relacionades amb la matèria regulada per aquesta Llei.
El capítol II és integrat per dues seccions, que contenen, respectivament, normes generals per a la circulació de vehicles i normes específiques per a la circulació motoritzada en grup.
Les competicions esportives són objecte del capítol III, que s'estructura en tres seccions, en les quals es delimiten els vials en què es poden dur a terme les competicions, les condicions generals de circulació aplicables a aquest tipus d'activitat esportiva i el règim de les autoritzacions administratives.
Tanca aquesta Llei el capítol dedicat a la disciplina, del qual cal destacar la previsió d'immobilització de vehicles si, com a conseqüència del fet d'utilitzar-los, amb incompliment dels preceptes de la Llei, pogués derivar-ne un risc greu per a les persones, els béns i els ecosistemes naturals.

Capítol I
Disposicions generals

Article 1
Finalitat
Aquesta Llei té per finalitat establir normes de regulació de l'accés motoritzat al medi natural, tant pel que fa a la circulació motoritzada individual o en grup com pel que fa a les competicions esportives, amb l'objectiu últim de garantir la conservació del patrimoni natural de Catalunya, assegurant, alhora, el respecte a la població i la propietat pública i privada del món rural.

Article 2
Àmbit d'aplicació
1. L'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei és constituït pels espais naturals i els terrenys forestals definits per la Llei 12/1985, del 13 de juny, d'espais naturals, i la Llei 6/1988, del 30 de març, forestal de Catalunya, pel conjunt de pistes i de camins asfaltats que els recorren i per tot el conjunt de camins rurals, de bast i ramaders, senders i corriols i pistes forestals de terra.

2. Els preceptes d'aquesta Llei s'apliquen sens perjudici de l'existència de servituds públiques, que es regulen d'acord amb la normativa específica aplicable.

Article 3
Coordinació
1. Les actuacions de les diverses administracions públiques que tenen competències relacionades amb la matèria regulada per aquesta Llei s'han de fer d'acord amb els principis de coordinació, col·laboració i respecte mutu en l'àmbit competencial.

2. Els departaments competents de la Generalitat, en el marc dels principis a què es refereix l'apartat 1, poden proposar a les diferents administracions públiques competents en matèria de carreteres, trànsit i circulació de vehicles amb motor i seguretat vial l'adopció de mesures específiques per a garantir el compliment del que estableix aquesta Llei.

3. Les diverses administracions han de vetllar sempre pel compliment de les normes sobre trànsit, característiques tècniques de cada tipus de vehicle, circulació de vehicles amb motor i seguretat vial.

4. Els requisits establerts per aquesta Llei s'han de complir sens perjudici de les autoritzacions necessàries d'acord amb les normatives sectorials, en especial la relativa a espectacles i activitats recreatives. Les autoritzacions del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca a què es refereix aquesta Llei han d'ésser condició imprescindible per a poder iniciar la tramitació administrativa de les altres autoritzacions de naturalesa sectorial.

Capítol II
Circulació de vehicles

Secció primera
Normes generals per a la circulació de vehicles

Article 4
Respecte al medi, als béns i als drets
La circulació de vehicles ha de respectar tant el medi com els béns i els drets dels titulars dels terrenys i els drets dels vianants i dels usuaris no motoritzats, i no ha de causar perill, perjudicis o molèsties innecessàries a les persones i als ecosistemes naturals.

Article 5
Identificació
D'acord amb el que estableix la legislació general sobre circulació, els vehicles amb motor i els remolcs han d'anar sempre identificats amb plaques de matrícula reglamentàries.

Article 6 1 2
Delimitació dels vials
1. En els espais naturals declarats de protecció especial d'acord amb la Llei 12/1985 únicament s'autoritza la circulació de vehicles motoritzats per les pistes forestals i els camins rurals delimitats a aquest efecte en els plans o en els programes de gestió corresponents.

2. En els espais inclosos en el Pla d’espais d’interès natural no declarats de protecció especial i en els terrenys forestals, s’autoritza la circulació per les pistes i els camins forestals pavimentats o d’amplada igual o superior a quatre metres, i també pels vials pavimentats i pels camins autoritzats d’una manera expressa. Aquestes autoritzacions han d’ésser degudament justificades i incorporades a l’inventari comarcal de camins i pistes forestals corresponent.

6.3. De manera degudament motivada i amb l’autorització expressa dels titulars dels vials, es poden establir acords amb aquests titulars que permetin la circulació motoritzada per les pistes i els camins delimitats en xarxes o itineraris, que poden tenir una amplada inferior a quatre metres i diversos tipus de ferms. En els acords es poden establir condicions específiques de circulació i característiques dels vials, i han d’ésser incorporats a l’inventari comarcal corresponent.

Article 7
Prohibició de circular camps a través i fora de camins i de pistes
Els vehicles motoritzats únicament poden circular per camins o pistes aptes per a la circulació, d'acord amb el que estableix aquesta Llei i la normativa específica que hi sigui aplicable. En conseqüència, es prohibeix la circulació de vehicles motoritzats camps a través o fora de les pistes o dels camins delimitats a aquest efecte i pels tallafocs, les vies forestals d'extracció de fusta i els camins ramaders, i pel llit sec i per la làmina d'aigua dels rius, els torrents i tota mena de corrents d'aigua.

Article 8
Limitacions i prohibicions
1. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, pel que fa als espais naturals declarats de protecció especial, d'acord amb la Llei 12/1985, les reserves nacionals de caça, les reserves naturals i els refugis de fauna salvatge, pot:

a) Establir-hi limitacions específiques, després d'haver consultat els òrgans gestors dels espais, referides a l'època de l'any en què s'admet la circulació, la velocitat màxima, les característiques dels vehicles i qualsevol altra limitació que es consideri necessària per a preservar els espais.
b) Prohibir la circulació motoritzada en camins rurals i pistes forestals, per a preservar els valors naturals dels espais afectats, després d'haver consultat els ajuntaments respectius.

2. Les limitacions que afectin camins de titularitat dels ens locals situats fora dels espais a què es refereix l'apartat 1 han d'ésser establertes per les entitats locals respectives, directament o a requeriment del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca o del Departament de Governació, després d'haver consultat la comissió comarcal corresponent, a què es refereix la disposició addicional tercera.

3. Els acords dels ens locals a què es refereix l'apartat 2 han d'ésser notificats al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè en faci la senyalització i la publicitat corresponents.

4. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, el Departament de Governació i els ajuntaments poden prohibir la circulació en el medi natural en cas de risc elevat d'incendi forestal o per tasques d'extinció.

5. Les limitacions i les prohibicions especificades en aquest Article s'apliquen sens perjudici de les que hagi establert amb caràcter més restrictiu la normativa urbanística vigent.

Article 9
Usos i activitats tradicionals
Les limitacions a què es refereixen els articles 6, 7 i 8, si la normativa pròpia de l'espai no ho prohibeix expressament, no són aplicables a l'accés dels propietaris a llurs finques ni a la circulació motoritzada relacionada amb el desenvolupament de les activitats i els usos agrícoles, ramaders o forestals dels espais afectats o amb la prestació de serveis de naturalesa pública.

Article 10
Limitacions per a la preservació dels terrenys de propietat privada
1. Les prohibicions i les limitacions de la circulació motoritzada pels camins o les pistes forestals que passen íntegrament per terrenys de propietat privada, fixades pels propietaris o els titulars de drets, es regeixen pel que estableix la legislació general aplicable.

2. L'adopció de les mesures a què fa referència l'apartat 1 s'ha de notificar al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, el qual pot imposar, a proposta dels òrgans de gestió dels espais naturals de protecció especial, si aquests en resulten afectats, condicionants específics per tal de salvaguardar-ne els valors naturals o per tal de garantir la prestació de serveis de naturalesa pública. En tots els casos s'ha de garantir l'audiència als propietaris o als titulars dels terrenys en qüestió.

Article 11
Senyalització i inventari
1. L'administració que hagi establert les limitacions i les prohibicions a què fan referència els articles d'aquesta secció ha d'adoptar les mesures que calguin per a la senyalització adequada dels vials que tenen limitacions específiques i dels vials en què es prohibeix la circulació i ha d'assegurar-ne la publicitat.

2. Els camins i les pistes objecte de limitacions o de prohibicions de pas han d'estar convenientment senyalitzats al començament, a l'acabament i, si escau, als accessos intermedis.

3. Els consells comarcals, d'acord amb els municipis afectats, han d'elaborar un inventari dels camins i de les pistes que hi ha en els termes municipals de llurs comarques, en el qual ha de constar la titularitat, pública o privada, les servituds que tenen i la possibilitat d'utilització de cadascun d'ells.

4. És condició indispensable per a incloure un camí no asfaltat en la xarxa de vies obertes al trànsit el compromís formal de l'administració competent sobre el manteniment del camí.

5. La senyalització dels camins i els mapes comarcals de camins i pistes que resultin dels inventaris corresponents s'han d'homologar segons uns criteris de denominació, representació i simbologia comuns, d'acord amb el que s'estableixi per reglament.

Article 12
Circuits específics per a la circulació motoritzada
1. Es faculta els ajuntaments per a establir, d'ofici o a petició dels propietaris de terrenys del terme municipal, circuits específics adequats a les característiques de determinats tipus de vehicles motoritzats. L'establiment d'aquest tipus de circuits, que no poden afectar terrenys inclosos en el Pla d'espais d'interès natural, ha d'ésser sotmès a consideració del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, d'acord amb els tràmits que s'estableixin per reglament, sens perjudici de l'autorització que correspon al Departament de Governació, segons la Llei 10/1990, del 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics.

2. L'establiment dels circuits a què es refereix l'apartat 1 ha d'ésser sotmès al tràmit d'avaluació de l'impacte ambiental.

Article 13
Velocitat màxima
La velocitat màxima de circulació per camins i pistes de terra és de trenta quilòmetres per hora.

Article 14
Publicitat en matèria de circulació
La publicitat referida a la circulació en el medi natural s'ha de regir pels principis de protecció de la natura i de respecte a la població rural i a la propietat pública i privada, que inspiren aquesta Llei.

Secció segona
Normes específiques per a la circulació motoritzada en grup

Article 15
Definicions
1. S'entén per “circulació motoritzada en grup” la circulació de diversos vehicles motoritzats que, de mutu acord i sense finalitat competitiva, segueixen el mateix itinerari.

2. S'entén per “circulació motoritzada organitzada” la que és promoguda sense finalitat competitiva per una entitat o un particular que en són els responsables.

Article 16
Circulació motoritzada en grup
1. La circulació motoritzada en grup no organitzada es regeix per les normes establertes en la secció primera.

2. Es prohibeix la circulació motoritzada en grup en els espais naturals de protecció especial si són més de set vehicles, en el cas de motocicletes o ciclomotors, o més de quatre vehicles, si es tracta d'altres automòbils.

3. Es prohibeixen les concentracions de més de quinze vehicles en la resta d'espais inclosos en el Pla d'espais d'interès natural o en els terrenys forestals. No obstant això, si la necessitat de preservació dels valors naturals ho fa aconsellable, el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca pot reduir el nombre màxim de vehicles o prohibir-hi la circulació motoritzada en grup.

Article 17 3
Activitats organitzades
1. Per a fer activitats organitzades de circulació motoritzada en grup cal la comunicació prèvia del recorregut corresponent.

2. La comunicació a què fa referència l’apartat 1 s’ha de fer a l’ajuntament, si l’activitat afecta un sol municipi, o al consell o consells comarcals, si afecta dos o més municipis o comarques, amb un mes d’antelació a la realització de l’activitat.

Els ajuntaments i els consells comarcals que rebin les comunicacions n’han de donar compte al departament competent en matèria de medi ambient.

3. Si el recorregut a què fa referència l’apartat 1 passa per un espai natural de protecció especial, la comunicació amb un mes d’antelació s’ha de fer només a l’òrgan gestor de l’espai, el qual pot introduir modificacions o limitacions en el recorregut i incorporar-hi els condicionants específics que consideri necessaris per evitar danys al medi natural.

4. Els ajuntaments, els consells comarcals o l’òrgan gestor de l’espai poden suspendre totalment o parcialment l’exercici de les activitats comunicades per circumstàncies meteorològiques, per incendis o per altres supòsits justificats per a la protecció del medi.

5. Tots els vehicles participants en l’activitat organitzada han de disposar d’una còpia de la comunicació efectuada i l’han d’exhibir als agents de l’autoritat si els la requereixen.

Article 18
Limitació de l'horari de circulació
No es permet la circulació motoritzada organitzada en grup en horari nocturn, entès aquest des de l'hora en què es pon el sol fins una hora després que surt, llevat de la circulació per les pistes que tenen la consideració de vials d'unió entre localitats rurals o de comunicació amb cases o nuclis de població situats en zones rurals.

Capítol III
Competicions esportives

Secció primera
Normes generals

Article 19
Definició
Als efectes d'aquesta Llei, constitueixen competicions esportives la pràctica de proves esportives amb vehicles motoritzats amb finalitats competitives reconegudes per la legislació vigent.

Article 20 4
Delimitació d’espais i recorreguts
1. Es prohibeix de fer competicions esportives a l’interior dels espais naturals de protecció especial, a les reserves nacionals de caça i a les reserves naturals de fauna salvatge, llevat del cas de trams d’enllaç no cronometrats, que poden passar per vials aptes per a la circulació motoritzada, amb l’informe previ favorable de l’òrgan gestor de l’espai i d’acord amb les autoritzacions corresponents.

2. Sens perjudici del que estableix l’apartat 1, els espais i recorreguts autoritzats per a les competicions esportives són delimitats per les autoritzacions preceptives del departament competent en matèria de medi natural, d’acord amb el que estableix l’article 24. Excepcionalment, les limitacions i prohibicions establertes pels articles 6 i 7 poden no ésser aplicables a les competicions esportives a què fa referència l’article 23 si ho estableixen d’aquesta manera les autoritzacions corresponents.

Secció segona
Condicions generals de circulació

Article 21
Circuits tancats
Les competicions esportives que es facin en circuits tancats permanents s'han de situar en terrenys que la normativa urbanística hagi destinat expressament a instal·lacions i equipaments esportius.

Article 22
Soroll
S'han d'establir per reglament els nivells màxims admissibles de soroll en les competicions esportives i altres condicionants específics per a salvaguardar els valors naturals dels espais.

Secció tercera
Autoritzacions

Article 23 5
Catàleg de circuits i calendari de proves
Les competicions esportives únicament es poden fer en circuits catalogats. Correspon a les federacions catalanes de motociclisme i d’automobilisme elaborar anualment el catàleg de circuits i el calendari de les competicions previstes, els quals s’han de trametre al departament competent en matèria de medi ambient el primer trimestre de cada any.

Article 24
Règim de les autoritzacions
1. Per a fer les competicions esportives cal l'autorització prèvia del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, amb la conformitat expressa dels ajuntaments afectats i dels propietaris dels terrenys per on passi la prova, d'acord amb el tràmit que s'estableixi per reglament.

2. L'autorització a què es refereix l'apartat 1 pot comportar modificacions o limitacions en el recorregut de les proves i pot incorporar els condicionants específics que es considerin necessaris per a garantir la preservació del medi natural, els quals han d'ésser comunicats a les entitats locals i als titulars afectats.

3. Per tal de garantir la reparació de possibles danys o perjudicis al medi natural durant les competicions esportives, l'ajuntament respectiu o, si hi escau, el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, d'acord amb el tràmit que s'ha d'establir per reglament, ha d'exigir el dipòsit d'una fiança prèvia.

Article 25
Suspensió de les competicions esportives
1. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca pot suspendre provisionalment proves esportives ja autoritzades o part de les proves per circumstàncies meteorològiques, per incendis o per altres supòsits justificats. Aquesta suspensió es pot ordenar amb caràcter definitiu si la prova pot comportar alteracions substancials en el medi natural.

2. La suspensió de les proves esportives ha d'ésser comunicada a les entitats locals i als titulars a què fa referència l'article 23.2.

Article 26
Retirada del material i reparació del terreny
1. Un cop finalitzada la competició esportiva, l'entitat organitzadora està obligada a retirar en un termini màxim de set dies tot el material de senyalització i de protecció que s'hagi instal·lat per a fer la prova. La retirada d'aquest material s'ha de fer sota el control de l'ajuntament respectiu.

2. El material de senyalització ha d'ésser sempre totalment desmuntable. Es prohibeix expressament d'emprar pintura i de clavar cartells indicadors en els arbres per a senyalitzar.

3. L'entitat organitzadora de la competició està obligada a reparar, en un termini màxim de trenta dies, els danys produïts en les carreteres, les pistes i els camins per on ha passat la prova.

4. La fiança a què fa referència l'article 24.3 ha d'ésser retornada totalment o parcialment després que l'administració que hagi autoritzat la competició certifiqui que no hi ha hagut danys o, si n'hi ha hagut, que s'han corregit en part o del tot.

Capítol IV
De la disciplina

Secció primera
Infraccions

Article 27 6
Tipificació
1. La vulneració de les prescripcions d'aquesta Llei té la consideració d'infracció administrativa.

2. Les infraccions d'aquesta Llei es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

3. Són infraccions lleus:

a) Superar els límits de velocitat establerts per aquesta Llei o per la normativa que la desenvolupi.

b) Circular de nit, si és prohibit.

c) Fer concentracions de vehicles superiors a les permeses per l'article 16.

4. Són infraccions greus:

a) Deteriorar, destruir, sostreure o retirar els elements de senyalització de la circulació motoritzada.

b) Circular, sense causa justificada, per vials no aptes per a la circulació motoritzada.

c) Circular camps a través o fora de camins o pistes aptes per a la circulació.

d) Ocasionar danys a béns, instal·lacions o materials agrícoles, ramaders o forestals.

e) Incomplir les limitacions i les prohibicions a què fa referència l'article 8.

f) Organitzar activitats de circulació motoritzada en grup sense haver fet la comunicació prèvia descrita a l’article 17.1 o incomplint les condicions que s’imposin d’acord amb el que preveu l’article 17.3

g) No retirar el material de senyalització i de protecció i no reparar els danys causats, en els terminis fixats per l'article 26.

h) Estacionar vehicles que impedeixen l'accés a camins forestals d'ús exclusiu per a vehicles de serveis d'extinció d'incendis, de vigilància i oficials, degudament senyalitzats, en l'època i en zones d'alt risc d'incendi.

i) Circular per les vies esmentades a l’apartat h) en l’època i en zones d’alt risc d’incendi i per la resta de camins en què, per raons de prevenció i extinció d’incendis forestals o de preservació de valors naturals, sigui prohibit de circular-hi, de manera temporal o permanent, quan es puguin ocasionar danys greus a la fauna, als béns o als ecosistemes naturals.

j) Reincidir en la comissió d'infraccions lleus.

5. Són infraccions molt greus:

a) Fer anuncis publicitaris en qualsevol mitjà de difusió que incitin a no respectar la legislació vigent en matèria de circulació motoritzada en el medi natural o contraris als principis que la inspiren.

b) Fer competicions esportives sense autorització o incomplint les condicions que s'imposin.

c) Reincidir en la comissió d'infraccions greus.

6. L'abandonament de deixalles o d'escombraries té la qualificació d'infracció lleu, greu o molt greu segons la naturalesa i el volum de l'abocament, d'acord amb la legislació vigent.

Article 28
Prescripció
Els terminis de prescripció de les infraccions és de tres anys per a les molt greus, dos anys per a les greus i sis mesos per a les lleus, a comptar des de la data de comissió de la infracció o, si aquesta és continuada, des de la data en què es comet la darrera acció constitutiva d'infracció.

Secció segona
Procediment

Article 29
Tramitació
1. El procediment sancionador s'ha d'ajustar al procediment vigent.

2. Si s'aprecia que els fets objecte d'un expedient sancionador poden ésser constitutius de delicte o falta, l'administració actuant ha de traslladar les actuacions a l'autoritat judicial competent i deixar en suspens el procediment sancionador fins que aquesta no es pronunciï. Aquesta suspensió no afecta l'expedient incoat per al restabliment de la situació anterior a la comissió de la infracció o, si escau, per a l'abonament de les indemnitzacions pels danys i els perjudicis ocasionats.

3. La sanció de l'autoritat judicial a què es refereix l'apartat 2 exclou la imposició de multa administrativa. Si la resolució judicial és absolutòria, l'Administració pot continuar la tramitació de l'expedient sancionador, respectant els fets que els tribunals hagin declarat provats.

Secció tercera
Sancions

Article 30 7
Graduació
1. Les infraccions del que disposa aquesta Llei són sancionades amb les multes següents, que s'han d'incrementar fins al total del benefici obtingut per l'infractor, en el cas que n'hi hagi hagut:

a) Les infraccions lleus, amb una multa de 60,10 a 300,51 euros.

b) Les infraccions greus, amb una multa de 300,52 a 3.005,06 euros.

c) Les infraccions molt greus, amb una multa de 3.005,07 a 30.050,61 euros.

2. Les sancions s'han de graduar d'acord amb la gravetat del fet constitutiu de la infracció, tenint en compte els danys i els perjudicis produïts, si hi havia intencionalitat i la dificultat en la identificació de l'infractor.

Article 31
Competència
1. Són competents per a acordar la incoació dels procediments sancionadors i designar instructor els òrgans que determina en cada cas la legislació sobre espais naturals.

2. Són competents per a la imposició de les sancions els òrgans següents:

a) Els delegats territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca o l'alcalde, per a les lleus.

b) El director general del Medi Natural o el Ple de l'Ajuntament afectat, per a les greus.

c) El titular del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per a les molt greus.

d) El Govern de la Generalitat, per a les sancions de quantia superior, com a conseqüència del benefici més elevat que hagi obtingut l'infractor, si s'escau.

Article 32
Exigibilitat
L'import de les multes i de les despeses ocasionades per l'execució subsidiària de les actuacions de restitució dels béns a l'estat anterior a la comissió de la infracció pot ésser exigit per la via administrativa de constrenyiment.

Article 33
Multes coercitives
1. Es poden imposar multes coercitives, d'acord amb el que disposa el procediment sancionador administratiu general, amb el requeriment i l'advertència previs corresponents, per a restaurar la realitat física alterada o transformada com a conseqüència d'una actuació il·legal.

2. Les multes coercitives, que poden ésser reiterades, no poden superar la quantia de 100.000 pessetes cada una.

3. La imposició de multes coercitives i la imposició de multes en concepte de sanció són independents i compatibles.

Article 34
Restitució del medi a l'estat anterior
1. La imposició de sancions és independent de l'obligació, exigible en qualsevol moment, de restituir el medi físic a l'estat anterior a la comissió de la infracció i de l'obligació d'indemnitzar pels danys i els perjudicis ocasionats.

2. Correspon a l'Administració de fixar, mitjançant la resolució corresponent, el termini en què l'infractor ha de procedir a la restitució dels béns a l'estat anterior a la comissió de la infracció i l'import de la indemnització pels danys i els perjudicis ocasionats.

3. En el cas que la infracció comesa hagi causat perjudicis greus a exemplars d'espècies de fauna o de flora protegides, la indemnització s'ha de calcular d'acord amb els barems vigents de valoració de les espècies.

Secció quarta
Mesures cautelars

Article 35
Immobilització de vehicles
Els membres del cos d'agents rurals i, en general, els agents de l'autoritat, en l'exercici de les seves funcions, poden procedir a la immobilització de vehicles si, com a conseqüència del fet d'utilitzar-los, amb incompliment dels preceptes d'aquesta Llei, pogués derivar-ne un risc greu per a les persones, els béns i els ecosistemes naturals.

Disposicions addicionals 8

Primera
S'autoritza el Govern de la Generalitat a actualitzar, mitjançant decret, les quanties de les sancions i les multes coercitives fixades per aquesta Llei, d'acord amb les variacions de l'índex de preus al consum.

Segona
Les organitzacions professionals agràries i les federacions catalanes d'automobilisme i de motociclisme tenen la consideració d'entitats col·laboradores als efectes de l'aplicació d'aquesta Llei.

Tercera
Es crea a cada comarca una comissió consultiva d’accés motoritzat al medi natural formada per representants dels departaments implicats, del consell comarcal, dels ajuntaments, dels propietaris afectats, per mitjà de les organitzacions professionals agràries, forestals i sectorials, i també d’altres entitats, institucions o agents socials afectats, amb la finalitat d’informar de les limitacions i les prohibicions a què es refereix l’article 8.2, del catàleg de circuits i el calendari de proves a què es refereix l’article 23 i de l’inventari comarcal de camins a què es refereix l’article 11.

Quarta
Les persones amb discapacitat que tinguin la mobilitat reduïda poden disposar d’autoritzacions específiques per a facilitar-los l’accés al medi natural. Aquestes autoritzacions poden comportar l’exempció de determinades limitacions de les establertes pels articles 6 i 7, per a aquestes persones i per als acompanyants que siguin necessaris. Les persones incloses en els programes de tecnificació i alt rendiment esportiu de Catalunya, acreditades per la direcció del Consell Català de l’Esport, disposen d’autoritzacions específiques per al lliure accés al medi natural no objecte de protecció especial, amb l’única finalitat que puguin practicar llurs activitats esportives.

Cinquena
El Govern ha de dotar de recursos suficients la partida pressupostària corresponent per atendre les obligacions que es deriven de la disposició transitòria segona.

Sisena
S’estableix el termini d’un any perquè els consells comarcals incorporin als inventaris comarcals de camins i pistes forestals les autoritzacions o les limitacions establertes per l’article 6.2.

Disposició transitòria
Les prohibicions i les limitacions concretes que afecten la circulació motoritzada per camins i pistes forestals establertes pels articles 6, 8 i 10.2 no s'aplicaran fins que les administracions competents no efectuïn les senyalitzacions corresponents, que han de fer- se en el termini de dos anys.

Disposició derogatòria
Es deroga el Decret 59/1989, del 13 de març, pel qual es regula la circulació motoritzada per a la protecció del medi natural.

Disposició final
Es faculten el Govern de la Generalitat i el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè dictin les normes necessàries per a desenvolupar i aplicar aquesta Llei. Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.


Última edición por JAUMEF9 el Sáb Mar 23, 2013 10:00 pm, editado 1 vez
Volver arriba Ir abajo
Ver perfil de usuario http://www.consumiblesimpresioipc.com
JAUMEF9
ESLINGADOR
ESLINGADOR
avatar

Cantidad de envíos : 3700
Edad : 45
Localización : Reus
Fecha de inscripción : 27/02/2008

MensajeTema: Re: NORMATIVA CATALANA PER CIRCULAR PER ESPAIS NATURALS   Sáb Mar 23, 2013 9:59 pm

MUY IMPORTANTE TENER EN CUENTA EL ARTICULO 16
Los limites de velocidad son 30km/h que bueno eso es dificil de superar
y siempre respetar y no ensuciar
Volver arriba Ir abajo
Ver perfil de usuario http://www.consumiblesimpresioipc.com
JAUMEF9
ESLINGADOR
ESLINGADOR
avatar

Cantidad de envíos : 3700
Edad : 45
Localización : Reus
Fecha de inscripción : 27/02/2008

MensajeTema: Re: NORMATIVA CATALANA PER CIRCULAR PER ESPAIS NATURALS   Sáb Mar 23, 2013 10:01 pm

es de las leyes mas permisivas de la peninsula no demos motivos para que nos la cambien
Volver arriba Ir abajo
Ver perfil de usuario http://www.consumiblesimpresioipc.com
dani
ESLINGADOR
ESLINGADOR
avatar

Cantidad de envíos : 566
Edad : 45
Fecha de inscripción : 28/02/2008

MensajeTema: Re: NORMATIVA CATALANA PER CIRCULAR PER ESPAIS NATURALS   Dom Mar 24, 2013 1:11 am

Pues suerte tenéis por ahí jeje, por aquí en la comunidad valenciana que sepa yo hasta hace poquito nada de campo con vehículos a motor no autorizados e incluso se de zonas que han prohibido hasta las bicis de montaña Shocked , así que ya veis como esta el tema Wink saludos
Volver arriba Ir abajo
Ver perfil de usuario
JAUMEF9
ESLINGADOR
ESLINGADOR
avatar

Cantidad de envíos : 3700
Edad : 45
Localización : Reus
Fecha de inscripción : 27/02/2008

MensajeTema: Re: NORMATIVA CATALANA PER CIRCULAR PER ESPAIS NATURALS   Dom Mar 24, 2013 1:48 am

si por alla esta muy mal el tema
Volver arriba Ir abajo
Ver perfil de usuario http://www.consumiblesimpresioipc.com
mitsuL200
ESLINGADOR
ESLINGADOR
avatar

Cantidad de envíos : 1284
Edad : 48
Localización : tordera-barcelona-
Fecha de inscripción : 26/09/2008

MensajeTema: Re: NORMATIVA CATALANA PER CIRCULAR PER ESPAIS NATURALS   Dom Mar 24, 2013 2:36 am

aqui tenim molta sort catalunya is diferent !!!!!!!! per sort !!!!!!!!
Volver arriba Ir abajo
Ver perfil de usuario
lapitima2
ESLINGADOR
ESLINGADOR
avatar

Cantidad de envíos : 257
Localización : Terrassa
Fecha de inscripción : 08/02/2011

MensajeTema: Re: NORMATIVA CATALANA PER CIRCULAR PER ESPAIS NATURALS   Dom Mar 24, 2013 1:05 pm

La normativa es del año 1995, osea que si cualquier dia la actualizan seguro sera mas restrictiva. De momento......seguimos y que no toquen nada


.
Volver arriba Ir abajo
Ver perfil de usuario
rocks GR
ESLINGADOR
ESLINGADOR
avatar

Cantidad de envíos : 324
Edad : 43
Localización : sant feliu de codines
Fecha de inscripción : 09/08/2012

MensajeTema: Re: NORMATIVA CATALANA PER CIRCULAR PER ESPAIS NATURALS   Dom Mar 24, 2013 10:45 pm

pues eso,lo que dice jaume,...respetar,ante todo respetar,y disfrutar,no ensuciar,no correr,todo,lo que sea racional,seguro que no hay ningun problema!!

pero ya se sabe,......siempre hay ovejas negras pale ,en las ultimas nieves,por la zona de ............,algunos se metieron en campos con cosecha,y jodieron los sembrados,y eso no lo podemos permitir ninguno de nosotros,.....o que hases? Smile
Volver arriba Ir abajo
Ver perfil de usuario
chiqui99
ESLINGADOR
ESLINGADOR
avatar

Cantidad de envíos : 776
Edad : 46
Localización : Sant feliu de llobregat
Fecha de inscripción : 04/03/2008

MensajeTema: Re: NORMATIVA CATALANA PER CIRCULAR PER ESPAIS NATURALS   Dom Mar 24, 2013 11:38 pm

no veas no, peazo de parrafada, pero bueno hay que cumplir

_________________
Saludos
si tienes un 4x4 y no lo llevas a pasear al campo.....
¿pá que lo quieres?
Juan A. Moreno
Sant feliu de llobregat
Volver arriba Ir abajo
Ver perfil de usuario http://www.valentauto.com
arnausebas
PISTERO
PISTERO


Cantidad de envíos : 20
Localización : arnau
Fecha de inscripción : 16/03/2013

MensajeTema: Re: NORMATIVA CATALANA PER CIRCULAR PER ESPAIS NATURALS   Lun Mar 25, 2013 12:01 am

pues si si entran en al tema esta malamen aixo del 4x4, naltros purtem dues multes de 3000€
per nar am grup per sonas no habilitades____al forestals dal collons.
Volver arriba Ir abajo
Ver perfil de usuario
corleone
ESLINGADOR
ESLINGADOR


Cantidad de envíos : 208
Localización : Reus
Fecha de inscripción : 06/12/2012

MensajeTema: Re: NORMATIVA CATALANA PER CIRCULAR PER ESPAIS NATURALS   Lun Mar 25, 2013 2:36 am

Yo todabia no me lo he leido, nada más ver el pedazo de parrafo me mareo Razz .
bromas a parte hay que respetar las leyes y el monte, y asi poder disfrutar todo el mundo.
Volver arriba Ir abajo
Ver perfil de usuario
mitsuL200
ESLINGADOR
ESLINGADOR
avatar

Cantidad de envíos : 1284
Edad : 48
Localización : tordera-barcelona-
Fecha de inscripción : 26/09/2008

MensajeTema: Re: NORMATIVA CATALANA PER CIRCULAR PER ESPAIS NATURALS   Lun Mar 25, 2013 7:09 pm

yo creo que no hace mucho ya modificaron varias cosas y todas eran a favor del 4x4 como ejemplo esta:
Es permet la circulació motoritzada en pistes i camins inferiors a 4 m d'amplada sempre hi quan es motivi i es basi amb un acord amb el titular dels vials que autoritzi aquesta circulació.
S'autoritzen, excepcionalment, competicions esportives als espais naturals, prèvia autorització de l'òrgan gestor de l'espai. creo recordad que antes era 4 o mas de 4 m para poder circular ........

Volver arriba Ir abajo
Ver perfil de usuario
reborreus
TRIALERO
TRIALERO
avatar

Cantidad de envíos : 85
Edad : 32
Localización : REUS
Fecha de inscripción : 26/10/2010

MensajeTema: Re: NORMATIVA CATALANA PER CIRCULAR PER ESPAIS NATURALS   Lun Mar 25, 2013 8:39 pm

Como siempre a respetar a los demas y cuidar la naturaleza. SObretodo dejarlo todo como si no ubiesemos pasado.
Como dice Jaume no les demos motivos para que las cosas las pongan mas negras

_________________
Jeep XJ elevacion +4.5" ruedas 33" cabre 12000lb  Twisted Evil 
Volver arriba Ir abajo
Ver perfil de usuario
JAUMEF9
ESLINGADOR
ESLINGADOR
avatar

Cantidad de envíos : 3700
Edad : 45
Localización : Reus
Fecha de inscripción : 27/02/2008

MensajeTema: Re: NORMATIVA CATALANA PER CIRCULAR PER ESPAIS NATURALS   Miér Mar 27, 2013 1:24 am

si esta esta actualizada, lo que pasa que es casi igual que siempre como bien dice mitsu se modificaron algunas cosas pero a favor nuestro.
Lo dels 3000 euros de multa per on va ser???
Volver arriba Ir abajo
Ver perfil de usuario http://www.consumiblesimpresioipc.com
arnausebas
PISTERO
PISTERO


Cantidad de envíos : 20
Localización : arnau
Fecha de inscripción : 16/03/2013

MensajeTema: Re: NORMATIVA CATALANA PER CIRCULAR PER ESPAIS NATURALS   Miér Mar 27, 2013 4:16 pm

una de 3000 a canarias y unaltra al pirineo catala__ pero la aficio pal 4x4 no me la treuen als 3000 jejeje
Volver arriba Ir abajo
Ver perfil de usuario
JAUMEF9
ESLINGADOR
ESLINGADOR
avatar

Cantidad de envíos : 3700
Edad : 45
Localización : Reus
Fecha de inscripción : 27/02/2008

MensajeTema: Re: NORMATIVA CATALANA PER CIRCULAR PER ESPAIS NATURALS   Jue Mar 28, 2013 2:16 am

Pero perque et fotin 3000 que es vau carregar algun os o k jajajaja
Volver arriba Ir abajo
Ver perfil de usuario http://www.consumiblesimpresioipc.com
mitsuL200
ESLINGADOR
ESLINGADOR
avatar

Cantidad de envíos : 1284
Edad : 48
Localización : tordera-barcelona-
Fecha de inscripción : 26/09/2008

MensajeTema: Re: NORMATIVA CATALANA PER CIRCULAR PER ESPAIS NATURALS   Jue Mar 28, 2013 2:25 am

a mi me cauan 3000€ i abandono e3l 4x4 per molt que m` agradi ,pero tu erre que erre que no pasa nada jajajaja ,valor el teu o pasta la teva jajaja.faltas mes fotos que nomes se li veuen les tripas
salut
Volver arriba Ir abajo
Ver perfil de usuario
rocks GR
ESLINGADOR
ESLINGADOR
avatar

Cantidad de envíos : 324
Edad : 43
Localización : sant feliu de codines
Fecha de inscripción : 09/08/2012

MensajeTema: Re: NORMATIVA CATALANA PER CIRCULAR PER ESPAIS NATURALS   Jue Mar 28, 2013 2:51 am

Tengo un compañero de trabajo,que el año pasado se llevo un "premio"de los forestales,aqui en el valles occidental,la imagen es la siguiente ,moto de trial,sin matricula,pasando por una zona no autorizada,o sea ni era camino,ni nada,papeles de la moto si tiene,pero si no me equivoco,la moto de trial,tiene que estar homologada,para ir por carretera,a parte de que creo"iba campo a traves",y los estaban esperando.........pues eso,entre una cosa y otra,2000 y pico...........
Volver arriba Ir abajo
Ver perfil de usuario
mitsuL200
ESLINGADOR
ESLINGADOR
avatar

Cantidad de envíos : 1284
Edad : 48
Localización : tordera-barcelona-
Fecha de inscripción : 26/09/2008

MensajeTema: Re: NORMATIVA CATALANA PER CIRCULAR PER ESPAIS NATURALS   Jue Mar 28, 2013 12:41 pm

lo que esta claro que cuando te multan el 90 %de veces tienen sus razones ,por ejemplo tu amigo iba cam`po a traves que eso ya tiene que ser una multa de aupa pero a mas iba sin papeles y sin matricula casi nada ,aun ha tenido suerte de que eran 2000 €porque podían haber sido mas.salut
Volver arriba Ir abajo
Ver perfil de usuario
rocks GR
ESLINGADOR
ESLINGADOR
avatar

Cantidad de envíos : 324
Edad : 43
Localización : sant feliu de codines
Fecha de inscripción : 09/08/2012

MensajeTema: Re: NORMATIVA CATALANA PER CIRCULAR PER ESPAIS NATURALS   Jue Mar 28, 2013 2:46 pm

Si,el mismo ya lo dijo,y fue contundente consigo mismo...........me pasa por "gilipollas",jeje, pero le ha servido,de llevar la moto en regla,y de hacer trial,donde tiene que hacerlo.......jeje,se podria decir que la multa fueron ...........dos "cajas de cambio" affraid affraid
Volver arriba Ir abajo
Ver perfil de usuario
arnausebas
PISTERO
PISTERO


Cantidad de envíos : 20
Localización : arnau
Fecha de inscripción : 16/03/2013

MensajeTema: Re: NORMATIVA CATALANA PER CIRCULAR PER ESPAIS NATURALS   Vie Mar 29, 2013 4:09 pm

pues us esplico una de 3000 va sere a una ruta pera qui adal un poble que es diu os de civis_
per nar un grup de 8 coches per no dixar la distancia corresponen_vam estar parlan am als forestals com 2 hores y als fills de _______se la van clavar: y altra multa par estar am un prat tots parats fen fotos, y tot aixo par tuca als collons
Volver arriba Ir abajo
Ver perfil de usuario
rocks GR
ESLINGADOR
ESLINGADOR
avatar

Cantidad de envíos : 324
Edad : 43
Localización : sant feliu de codines
Fecha de inscripción : 09/08/2012

MensajeTema: Re: NORMATIVA CATALANA PER CIRCULAR PER ESPAIS NATURALS   Vie Mar 29, 2013 6:09 pm

Que c...br..ns.........aplicaron a rajatabla.......si no me equivoco,hay que ir de cuatro En cuatro y separados por 45 minutos?,creo....joder y la otra.....por tocar las pelotas,pero bueno hay que intentar,que no tengan ninguna excusa para poder multarnos..sabiendo las normativas,tendriamos que ser cuidadosos para que no vengan con tonterias..
Volver arriba Ir abajo
Ver perfil de usuario
mitsuL200
ESLINGADOR
ESLINGADOR
avatar

Cantidad de envíos : 1284
Edad : 48
Localización : tordera-barcelona-
Fecha de inscripción : 26/09/2008

MensajeTema: Re: NORMATIVA CATALANA PER CIRCULAR PER ESPAIS NATURALS   Vie Mar 29, 2013 11:11 pm

arnausebas escribió:
pues us esplico una de 3000 va sere a una ruta pera qui adal un poble que es diu os de civis_
per nar un grup de 8 coches per no dixar la distancia corresponen_vam estar parlan am als forestals com 2 hores y als fills de _______se la van clavar: y altra multa par estar am un prat tots parats fen fotos, y tot aixo par tuca als collonses que tot lo que sigui parc natural este que anar en molt de conte,però també es veritat que hi ha forestals que son mes permissibles que d'altres,tres mil euros per cap no???? puffff i dos cops .............
Volver arriba Ir abajo
Ver perfil de usuario
Contenido patrocinado
MensajeTema: Re: NORMATIVA CATALANA PER CIRCULAR PER ESPAIS NATURALS   

Volver arriba Ir abajo
 
NORMATIVA CATALANA PER CIRCULAR PER ESPAIS NATURALS
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-
» REAL MADRID vs PRENSA CATALANA
» La prensa catalana arde en contra del arbitraje.
» NO A LA PROHIBICIÓN DE CIRCULAR EN BICI POR GRAN VÍA
» selección catalana y demás bobadas
» 20110819 - PIRINEOS - RUTA CIRCULAR AL GRAN FACHA (3.005 m)

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
REFUGIODEL4X4 :: EL 4X4 EN GENERAL :: LLEI CATALANA D'ACCES MOTORITZAT ALS ESPAIS NATURALS-
Cambiar a: